Vitajte na našej webovej stránke

Oznamy

Domov / Oznamy

Oznamy pre Vás

ZMENA! Prevádzka materskej školy od 18.1.2021

Na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a ktorým povaha práce nedovoľuje vykonávať prácu z domu, otvorí zriaďovateľ MŠ 6 tried pre zákonných zástupcov detí, ktorí prejavili záujem o MŠ. Materská škola bude v prevádzke v štandardnom režime.
Mesto Košice uskutočňuje bezplatné testovanie aj tento víkend (16. a 17.1.2021). Odporúčame rodičom, ktorých deti budú navštevovať MŠ od 18.1.2021, aby sa dali otestovať.

Podmienky vstupu cudzích osôb do priestorov MŠ

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom Mš a čestným prehlásením o bezinfekčnosti. Tlačivo je dostupné na stiahnutie v dokumentoch.

Lekárske potvrdenie

NOVÉ - od 11.10. 2020 - V prípade neprítomnosti dieťaťa z dôvodu:

 • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako "Úzky kontakt" RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),
 • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predkladá pri návrate dieťaťa do materskej školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

  Zákonný zástupca:

 • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha č. 3a lebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 • Pokyny pre rodičov k prevádzke materskej školy v školskom roku 2020/2021 počas trvania pandémie Covid - 19

  Materská škola bude otvorená za sprísnených hygienicko - epidemiologických opatrení.

 • Prevádzka MŠ bude od 06:30 do 16:30 hod. v každej triede. Príchod detí do MŠ bude v čase od 06:30 do 08:00 hod. Vyberanie detí v čase od 15:00 do 16:30 hod.
 • Do budovy vstupuje osoba sprevádzajúca dieťa s rúškom.
 • Dieťa môže sprevádzať vždy len jedna osoba.
 • Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. V šatňovej skrinke musí mať dieťa rúško z dôvodu, ak sa prejaví niektorý z príznakov ochorenia počas dňa.
 • Odporúča sa minimalizovanie času sprevádzajúcich osôb v interiéri a exteriéri MŠ a dodržiavanie odstupov.
 • Učiteľky realizujú ranný zdravotný filter.
 • Meranie teploty sa uskutočňuje len náhodne.
 • Deti do materskej školy môžu prichádzať a odchádzať aj s inými osobami, ktoré rodič splnomocní. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dlhšej ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rodič pri prvom nástupe do MŠ predkladá zdravotný dotazník vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o tom, či vycestovalo do zahraničia alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia.
 • Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu.
 • Na utieranie rúk budú deti používať papierové utierky, ktoré sú k dispozícii v umyvárni.
 • Výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom v piatok.
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca bude kontaktovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy.

  Mgr. Mária Mrasková, riaditeľka MŠ

 • Prejsť na hlavnú stránku

  Domov