Vitajte na našej webovej stránke

Oznamy

Domov / Oznamy

Oznamy pre Vás

Karneval a fotenie

Dňa 6.2.2023 (pondelok) sa uskutoční Karneval v našej MŠ a zároveň fotenie detí v karnevalových maskách.

Zmena výšky poplatkov za MŠ

Zmena výšky poplatkov v MŠ s účinnosťou od 1.1.2023.

15.12.2022 bolo mestským zastupiteľstvom schválené VZN mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Týmto VZN č. 237 sa ruší VZN č. 103. Účinnosť VZN je od 1.1.2023.

V materskej škole dochádza k týmto zmenám:

 • Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ(školné) sa mení zo súčasných 20 € na 40 € (deti, pre ktoré je predprimárnej vzdelávanie povinné, tento poplatok neplatia).
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa v MŠ mení zo súčasných 1,45 € na 2.30 € na dieťa na deň.
 • Mestské zastupiteľstvo schválilo mesačný príspevok na režijné náklady pre stravovanie detí v MŠ vo výške 5 € (platí sa aj keď dieťa navštívi MŠ len 1 deň v mesiaci).

  Prosíme rodičov, ktorí majú nastavené trvalé príkazy v banke, aby si ich v banke zmenili. Rodičovský príspevok ostáva mezmenený(7€).

  Poplatky za stravu od 01.01.2023

 • 2,30 €/denne - celodenná strava ( desiata: 0,55€ ;obed: 1,30€ ;olovrant: 0,45€)
 • deti, ktoré poberajú Štátnu dotáciu na stravu: 1,30€ na každý deň, doplatok rodiča na stravné: 1 €/ na mesiac: 22 €+réžia 5€ = 27 €
 • výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí a žiakov materských a základných škôl je 5 € na mesiac (povinný poplatok každé dieťa okrem HM).

  Logopédia v MŠ - NOVÉ TERMÍNY 2023

  Logopédia v MŠ pre prihlásené deti sa uskutoční v termínoch 10.01., 24.01., 07.02., 21.02., 14.03., 28.03., 13.04., 25.04., 09.05., 23.05 a 06.06.

 • Prevádzka materskej školy a organizácia tried v školskom roku 2021/2022 počas trvania pandémie Covid - 19

  Materská škola bude otvorená za sprísnených hygienicko - epidemiologických opatrení.

 • Dĺžka prevádzky MŠ je maximálne 10 hodín. Prevádzka MŠ je určená na čas od 6:30 do 16:30 hod.
 • Deti sa schádzajú a rozchádzajú vo svojich triedach.
 • Neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť vedúcej školskej jedálne do 8.00 hod.
 • Príchod detí do MŠ je v čase od 06.30 hod. do 8.00 hod., odchod z MŠ od 15.00 hod. do 16.30 hod.
 • V prevádzke je 6 tried.
 • V prípade poklesu detí sa deti medzi triedami nepresúvajú ani nespájajú.
 • V nevyhnutnom prípade sa vytvorí nová skupina detí, avšak vždy až od pondelka.
 • Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti vo vonkajších a vnútorných priestoroch MŠ odporúčame minimalizovať na nevyhnutné minimum.

  Príchod do MŠ

 • Do budovy vstupuje sprevádzajúca osoba v rúšku.
 • Po vstupe do budovy si dieťa a sprevádzajúca osoba dezinfikuje ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným vo vstupnej chodbe.
 • Pri pobyte v interiéri a exteriéri MŠ deti nenosia rúška.
 • Sprevádzajúca osoba sa v interiéri MŠ pohybuje vždy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými nariadeniami.
 • Pedagogický zamestnanec používa rúško, pri výchovno - vzdelávacej činnosti nemusí používať rúško.
 • Nepedagogický zamestnanec nosí rúško.
 • Pri vstupe do triedy bude u detí vykonaný ranný zdravotný filter, meranie teploty bezdotykovým teplomerom bude vykonávané len preventívne.
 • Následne si dieťa umyje ruky a to spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko - epidemiologickými opatreniami.
 • Pedagogický zamestnanec preberie dieťa od sprevádzajúcej osoby na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Dochádzka do MŠ sa umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.
 • Pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ v septembri musí rodič predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa nemá príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, po každom prerušení dochádzky v trvaní troch a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov) musí rodič predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č.1)
 • Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac 5 po sebe nasledujúce pracovné dni, ospravedlňuje zákonný zástupca. Ak neprítomnosť dieťaťa trvá viac ako 5 po sebe nasledujúce pracovné dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie o chorobe od lekára.
 • Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať ,,Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti" pre návštevníka.
 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 • Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

  Organizácia počas dňa

 • Stravovanie prebieha ako za bežnej prevádzky, deti sa stravujú vo svojich triedach.
 • Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom, deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
 • Deti budú poobede riadne odpočívať v pyžamách na ležadlách.
 • Odporúčaná vzdialenosť medzi postieľkami je 1 meter.
 • Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje 1x za 14 dní v piatok poobede, výmena pyžám a uterákov 1x týždenne.
 • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači.
 • Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho beozodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

  Ďalšie opatrenia kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • Materská škola zabezpečí pravidelnú dezinfekciu priestorov a hračiek.
 • Hračky, ktoré nie je možné pravidelne dezinfikovať, sa nebudú používať.
 • Osobitá pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby, rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia.
 • Deti si nesmú nosiť do MŠ hračky a iné predmety z domu.
 • V triedach bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri.
 • Hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú denne pred príchodom detí do exteriéru, podľa potreby aj opakovane.
 • Pieskoviská sa 1x týždenne polievajú pitnou vodou a prekopávajú.

  Uvedené opatrenie platia počas trvania pandémie COVID-19.

  Mgr. Mária Mrasková, riaditeľka MŠ

 • Prejsť na hlavnú stránku

  Domov