Vitajte na našej webovej stránke

Oznamy

Domov / Oznamy

Oznamy pre Vás

Obnovenie prevádzky MŠ pre všetky deti od 12.04.2021

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo:2021/11929:1-A1810 z 8. apríla 2021 a rozhodnutia zriaďovateľa MŠ s účinnosťou od 12.04.2021 sa obnovuje školské vyučovanie v materských školách pre všetky deti bez ohľadu na to, či ide o deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Naďalej platí, že zamestnanci škôl a všetci, ktorí sprevádzajú dieťa do MŠ sa preukazujú negatívnym testom nie starším ako 7 dní.

Zmena výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt v MŠ (školné)

Na základe zmeny VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a uznesenia MZ Vám oznamujeme:

 • Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou 20 eur.
 • Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci.

  Príspevok v sume 20 € sa bude uhrádzať od 1. apríla 2021.

  2% Vami zaplatenej dane

  Milí rodičia, v sekcii Dokumenty nájdete inštrukcie a príslušné tlačivo na 2% Vami zaplatenej dane, ktoré môžete venovať našej MŠ.

  Prevádzka MŠ od 8.3.2021

  Mesto Košice ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím ministra č. 2021/10079:2-A1810 zo dňa 02.03.2021 v zmysle podmienok uvedených v unesení vlády SR ako aj na základe odporúčania hlavného hygienika RÚVZ Košice a záverov krízového štábu mesta Košice konaného 04.03.2021 vydalo

  usmernenie k prevádzke základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice s účinnosťou od 08.03.2021 do odvolania je organizácia prezenčného školského vyučovania nasledovná:

 • v materských školách len pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
 • v základných školách len pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
 • prevádzka školských klubov detí a zariadení školského stravovania len pre deti podľa písm. a) a b).

  Zákonný zástupca predkladá:

 • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti,
 • vyhlásenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo platnú výnimku z testovania, spolu s prehlásením, že zákonní zástupcovia nemajú možnosť vykonávať prácu z domu.

  Čestné vyhlásenie nájdete v sekcii dokumenty alebo ho poskytnú učiteľky MŠ.

  Obnovenie prezenčnej formy vzdelávania pre všetky deti od 1.3.2021

  Na základe záverov Pandemickej komisie pri OÚ v Košiciach zo dňa 23.2.2021 a odporúčania RÚVZ v Košiciach a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 5.2.2021 mesto Košice ako zriaďovateľ MŠ a ZŠ od 1.3.2021 obnovuje školské vyučovanie:

 • 1. a) materských škôl,

  b) základných škôl na prvom stupni,

 • 2. obnovuje individuálne vyučovanie v základných umeleckých školách pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,
 • 3. obnovuje prevádzku:

  a) školských klubov detí,

  b) zariadení školského stravovania pre deti a žiakov škôl uvedených v prvom bode.

  TESTOVANIE

  V zmysle pokynov Ministerstva školstva (v nadväznosti na Uznesenie vlády č.77/2021, vyhlášku ÚVZ SR č. 47/2021 a COVID AUTOMATU), aby deti mohli prísť do školy za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali podmienku testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti. Uvedená podmienka sa vzťahuje aj na všetkých zamestnancov školy.

  Testovanie

 • zabezpečilo Mesto Košice v jednotlivých Základných školách
 • MŠ Jaltská má pridelené mobilné odberné miesto (MOM) v ZŠ Postupimská 37
 • Testovať sa bude 27.2.2021 od 13:00 - 17:00 hod.
 • V tento deň bude v uvedenom MOM testovanie iba pre zamestnancov a zákonných zástupcov MŠ Jaltská - NEBUDE URČENÉ PRE VEREJNOSŤ
 • Otestovať sa v tomto MOM je možnosť, nie povinnosť - zamestnanci a rodičia môžu využiť aj súkromné MOM, nesmú však ísť na inú ZŠ, ako majú určenú.

  1.3.2021 RÁNO - Čestné vyhlásenie ZZ a PREUKÁZANIE SA NEGATÍVNYM TESTOM, ALEBO VÝNIMKOU

  Každý rodič, ktorý donesie dieťa do MŠ, musí vypísať čestné vyhlásenie a preukázať sa platným negatívnym testom (stačí k nahliadnutiu sms), alebo platnou výnimkou. Dátum testu poznačí p. učiteľka do čestného vyhlásenia. Čestné prehlásenie vypisujú IBA zákonní zástupcovia dieťaťa.

  Do budovy MŠ môže vodiť a vyberať dieťa iba otestovaný resp. s výnimkou rodič alebo otestovaná resp. s výnimkou ním splnomocnená osoba (súrodenec, babka, dedko, teta, ujo... – tí, ktorí sú v splnomocnení).

  T.z., že aj keď podmienkou MŠVVaŠ SR je otestovaný 1 zákonný zástupca, ak ho budú chcieť nosiť a vyberať obaja rodičia, musia byť otestovaní obaja (ale iba 1 má možnosť využiť MOM v ZŠ Postupimská).


  VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI

  Okrem čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktoré podpisuje zákonný zástupca za seba, musí vypísať aj klasické vyhlásenie o bezinfekčnosti za dieťa – to ktoré vypisuje pri neprítomnosti dlhšej ako 3 dni.

  Zápis do MŠ 2021/2022

  Informácie k zápisu do MŠ na šk.rok 2021/2022 nájdete v prílohe v sekcii Dokumenty.

  Prevádzka MŠ od 8.2.2021

  V zmysle Príkazu primátora Mesta Košice č.8/2021 zo dňa 6.2.2021, odporúčania RÚVZ Košice, Bezpečnostnej rady okresu Košice a Krízového štábu mesta Košice sa od 8.2.2021 neobnovuje vyučovanie v MŠ, ZŠ do odvolania. V prevádzke naďalej ostávajú MŠ, ŠKD a ŠJ pre deti a žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a tých, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.
  Každá osoba sprevádzajúca dieťa sa musí pri vstupe preukázať negatívnym testom na COVID 19 nie starším ako 7 dní.

  Príspevky za pobyt dieťaťa v materskej škole - január 2021

  Na základe rozhodnutia ministra č: 2021/9418:1-A1810 a rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 8.1.2021 je s účinnosťou od 11.1.2021 prerušené školské vyučovanie okrem materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje ju vykonávať z domu. Súčasná situácia neumožňuje všetkým deťom navštevovať MŠ a túto možnosť majú iba výnimky.
  Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac január 2021 preto nebudú uhrádzať rodičia detí, ktoré MŠ v tomto mesiaci nenavštevovali. Úhrada príspevkov za nasledujúce mesiace bude závisieť od vývoja situácie a režime prevádzok škôl.

 • Podmienky vstupu cudzích osôb do priestorov MŠ

  Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom Mš a čestným prehlásením o bezinfekčnosti. Tlačivo je dostupné na stiahnutie v dokumentoch.

  Lekárske potvrdenie

  NOVÉ - od 11.10. 2020 - V prípade neprítomnosti dieťaťa z dôvodu:

 • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako "Úzky kontakt" RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom),
 • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predkladá pri návrate dieťaťa do materskej školy "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast (u ktorých je dieťa v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

  Zákonný zástupca:

 • Predkladá pri prvom nástupe dieťa do materskej školy čestné prehlásenie (príloha č. 3a lebo po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4).
 • Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
 • Pokyny pre rodičov k prevádzke materskej školy v školskom roku 2020/2021 počas trvania pandémie Covid - 19

  Materská škola bude otvorená za sprísnených hygienicko - epidemiologických opatrení.

 • Prevádzka MŠ bude od 06:30 do 16:30 hod. v každej triede. Príchod detí do MŠ bude v čase od 06:30 do 08:00 hod. Vyberanie detí v čase od 15:00 do 16:30 hod.
 • Do budovy vstupuje osoba sprevádzajúca dieťa s rúškom.
 • Dieťa môže sprevádzať vždy len jedna osoba.
 • Pri vstupe do budovy je každý povinný vydezinfikovať si ruky.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. V šatňovej skrinke musí mať dieťa rúško z dôvodu, ak sa prejaví niektorý z príznakov ochorenia počas dňa.
 • Odporúča sa minimalizovanie času sprevádzajúcich osôb v interiéri a exteriéri MŠ a dodržiavanie odstupov.
 • Učiteľky realizujú ranný zdravotný filter.
 • Meranie teploty sa uskutočňuje len náhodne.
 • Deti do materskej školy môžu prichádzať a odchádzať aj s inými osobami, ktoré rodič splnomocní. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Rodič pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dlhšej ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • Rodič pri prvom nástupe do MŠ predkladá zdravotný dotazník vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o tom, či vycestovalo do zahraničia alebo sa zúčastnilo hromadného podujatia.
 • Rodič dbá na dodržiavanie zákazu nosenia hračiek alebo iných predmetov z domu.
 • Na utieranie rúk budú deti používať papierové utierky, ktoré sú k dispozícii v umyvárni.
 • Výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom v piatok.
 • Ak dieťa v priebehu dňa prejaví niektorý z príznakov COVID-19, bude umiestnené do samostatnej miestnosti, zákonný zástupca bude kontaktovaný.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky a riaditeľku školy.

  Mgr. Mária Mrasková, riaditeľka MŠ

 • Prejsť na hlavnú stránku

  Domov